عشق ، جاودانگی

میچ اگر تو داری تلاش می کنی قابلیت هایت را به رخ بالادستی های خودت بکشی، این کار را کلاً کنار بگذاز. چون به هرحال آن ها تو را ازبالا نگاه خواهند کرد.اگر هم داری تلاش می کنی قابلیت هایت را به رخ پایین دستی های خود بکشی، این کار را هم کلاً  کنار بگذار. چون آن ها فقط به تو حسادت خواهند ورزید. موقعیت اجتماعی جایی برای تو باز نخواهد کرد.فقط قلب گشوده ی تو می تواند این امکان را برایت فراهم بیاورد که در میان تک تک افراد غوطه ور شوی و میان آن ها جایی را برای خودت بازکنی.