وقتی وسعت دیدت گسترش پیدا کند ، توقعت هم گسترش پیدا می کند