واقعا نوابغی که در کودکی معرفی می شوند ، لذت می برند از زندگی ؟