شاید هرگز پیش نیاید!

مردی هوشمند و موفق به من گفت که با خواندن نوشته ای که به دیوار اتاقی آویخته بود، ناگهان همه ی هراس هایش از بین رفت.  مضمون آن تابلو چنین بود:« چرا نگران باشیم؟ شاید هرگز پیش نیاید!»