دیروز امروز فردا

گفت : احساس می کنم عمرم را هدر دادم ...

گفتم : خوب هدر نده دیگه مگه مجبوری ...

گفت : خوب اشتباهاتی کردم که مسیر من رو عوض کرد ...

گفتم : خوب نکن این اشتباه رو دیگه بسته ...

گفت : گذشته رو نمیشه تغییر داد ...

گفتم : الان رو چی ؟...

گفت : یعنی چی ؟...

گفتم : امروز ، همان ، دیروزی است که فردا حسرتش را خواهی خورد ...

 

#معرفی_کتاب #ریگ_روان