چشم خوردن و چشم زدن !!!

چشم خوردن و چشم زدن !!!

نظر تحليلي نويسنده راجب رد اصالت موضوع چشم زدن و چشم خوردن

دوست داشتم تحليلش رو ...

دو تا صفحه است اين پست ... #معرفی_کتاب #حدیث_سحرگاهان