حكمت ٤٨ نهج البلاغه :: پيروزى در دور انديشى ، و دور انديشى در به كار گيرى صحيح انديشه ، و انديشه صحيح به راز دارى است....اگر هر نيتي كه براي آينده داري به زبان بياوري فقط خودت را وارد يك چهارچوب پر از استرس از نرسيدن مي كني ، نرسيدني براي ما وجود ندارد ولي زماني كه مقصد را به چشم هاي بيروني اعلام مي كنيد حالا نرسيدن تعريف مشخص دارد و نرسيدن شما موجب بازخواست شما ميشه ...آرزو داشته باش ولي ابرازش نكن ، با نمايان كردنش فقط يه بار رو دوش خودت اضافه كردي وگرنه مسير تفاوتي نخواهد كرد ...#معرفي_كتاب #ریگ_روان


رازداري ...