دل منه بر استخوان

دل طلب كن ، دل منه بر استخوان ...ميگن روز قيامت به اهل جهنم يه تعارف ميزنن كه بفرما بهشت