انسان با دینی که از تفکر تهی شد به مراتب آسیب زننده تر است از انسان بی دین ....فلسفه حجاب اصلا این نیست که اثبات کنه شما با روسروی و مقنعه جذاب تر هستی که عقل سلیم می گوید که شما بدون روسري و مقنعه جذاب تر هستی ، خیالت راحت !!بلای جان دین کسانی شده اند که از سر کمبود به دین پناه آورده اند ، که البته باید جای برای همه در سر سفره دین باشه ولی متاسفانه این قشر داره حاکم میشه به این سفره و دیگه نونی نمیزاره برای بقیه !!!گفت : دختر فلانی مثل پنجه آفتاب میمونه ، مثل ماها هم نیست از این حجاب جدیدا داره ، گفتم : حجاب جدیدا چجوریه ؟ گفت : از این چادرا سرش می کنه که دختر امروزیا سرشون میکننگفتم : مگه حجاب یک معنی واحد بیشتر داره ؟؟ یعنی حجاب شما مشکل داشته اینا به روزرسانی کردنش ؟ گفت : نه ، اینا میخوان جذاب تر به نظر برسن دیگه این مدلی که زمان ما سرمون می کردیم ، سرشون نمی کنن گفتم : شما واسه چی چادر سرت کردی ؟گفت : خوب ما مسلمونیم و هر مذهبي قوانين خودش را داره ...گفتم : یکی از این مدلیا برات بخرم سرت میکنی ؟ گفت : روم نمیشه نه ...گفتم : مگه نمیگی اینم حجابه ؟گفت : چرا فلسفه میبافی برو غذات سرد شد ، تو اين كتابا مخت و پوك كردن