عقل و عشق

هنوز متاسفانه من درگیر برخی بحث ها و تحلیل های انتخاباتی تو جمع دوستانم هستم و کماکان گویا ادامه دارد ...امروز موضوعی را مرتبط با دوران نخست وزیری آقای میرحسین مطرح کردم بعد یکی از دوستانم که خوب علاقه به ایشون داره سریع گارد گرفت که سن شما به اون دوران نمیخورده پس بهت اشتباه اطلاع دادند اینطور نبوده ...گفتم من تنها منبعی که در اختیار دارم کتب تاریخی معاصر حالا چه تحلیلی چه تصویری و یا چه روایی است و منبع دیگری ندارم و اگر بخواهیم به سن من ایراد بگیریم که به اون دوران نمیخورده پس باید کلا بساط عزای امام حسین را هم جمع کنیم چون سن هیچکدام از ما به آن دوران نمیخورده ...گفت بحث امام حسین فرق میکرده ...گفتم برای من وقتی در دورانی نبودم هیچ فرقی وجود ندارد که آن دوران ، دوران امام حسین بوده یا میرحسین بوده یا هرکس دیگری وقتی نبودم تنها استنادم به تاریخ است و روایت های تاریخی ...الان از غروب که دیگه جوابم رو نمیده و گویا دلخور شده