عشق و نفرت

اگر نفرت بورزد، نفرت به او باز خواهد آمد. و اگر عشق ببخشد، عشق خواهد ستاند. اگر انتفاد کند، از او انتقاد خواهد شد.اگر دروغ بگویدبه او دروغ خواهند گفت. واگر تقلب کند به او حقه خواهند زد. همچنین به ما آموخته اند که قوه ی تخیل در بازی زندگی نقشی عمده دارد.

دل (یا خیال) خود را به تمامی نگاه دار. زیرا سرچشمه ی حیات ار آن است.