همه ما خودمانرا چنین متقاعد میکنیم که باازدواجزندگی بهتری خواهیمداشت، وقتی بچهدار شویم بهتر خواهد شد، و با بهدنیاآمدن بچه‌های بعدیزندگیبهتر…..

ولی وقتیمی‌بینیم کودکانمان به توجهمداوم نیازمندند،خسته میشویم. بهتر است صبرکنیم تا بزرگتر شوند.

فرزندان ما که>به سن نوجوانی میرسند، باز کلافهمیشویم، چون دایم باید باآنها سروکلهبزنیم. مطمئناً وقتی بزرگتر شوند وبهسنین بالاتر برسند،خوشبخت خواهیمشد.

با خود میگوییمزندگی وقتی بهتر خواهد شدکه

: همسرمان رفتارشرا عوض کند،یک ماشین شیکتر داشتهباشیم، بچه هایمان ازدواجکنند،به مرخصی برویمو در نهایت بازنشسته شویم….. حقیقت این استکه برای خوشبختی، هیچ زمانی بهترازهمین الآن وجود ندارد. اگر الآن نه، پسکی؟ زندگی همواره پر از چالش

است.. بهتر این است کهاین واقعیت را بپذیریم و تصمیمبگیریمکه با وجود همهاین مسائل، شادو خوشبخت زندگی کنیم.

خیالمان میرسدکه زندگی، همان زندگی دلخواه،موقعیشروع میشود که موانعیکه سر راهمانهستند ، کنار بروند:

مشکلی که هماکنون با آن دست و پنجه نرممیکنیم، کاریکه باید تمام کنیم،زمانی که بایدبرای کاری صرف کنیم، بدهی‌هایی کهبایدپرداخت کنیم و…

بعد از آن زندگیما، زیبا و لذت بخش خواهدبود! بعد از آنکه همهاینها را تجربه کردیم، تازه میفهمیمکه زندگی، همینچیزهایی است کهما آنها را موانع می‌شناسیم.

این بصیرت به مایاری میدهد تا دریابیم که جاده‌ایبسوی خوشبختی وجود ندارد.

خوشبختی، خودٍهمین جاده است.. پس بیایید از هرلحظهلذت ببریم…

برای آغاز یکزندگی شاد و سعادتمند لازم نیست کهدرانتظار بنشینیم:

در انتظار فارغالتحصیلی، بازگشت به دانشگاه،کاهش وزن افزایش وزن،شروع به کار،ازدواج، شروع تعطیلات، صبح جمعه،درانتظار دریافت وامجدید، خرید یک>ماشین نو، باز پرداخت قسطها، بهاروتابستان و پاییز وزمستان، اولبرج، پخش فیلم مورد نظرمان از تلویزیون،مردن، تولد مجددو… 

خوشبختی یک سفراست، نه یک مقصد…. هیچ زمانی بهترازهمین لحظه برای شادبودن وجودندارد.

زندگی کنید و ازحال لذت ببرید.. اکنون فکر کنید وسعیکنید به سؤالاتزیر پاسخدهید:

۱٫پنج نفر ازثروتمندترین مردم جهان را نامببرید

..  ۲٫برنده‌هایپنج جام جهانی آخر را نام>ببرید.

۳٫ آخرین ده نفری که جایزه نوبل را بردند چه کسانی هستند؟

۴٫ آخرین ده بازیگر برتر اسکار را نام ببرید.

نمیتوانید پاسخ دهید؟ نسبتاً مشکل است، اینطور نیست؟
نگران نباشید، هیچ کس این اسامی را به خاطر نمی آورد..  روزهای تشویق به پایان میرسد نشانهای افتخار خاک می گیرند!
برندگان به زودی فراموش میشوند!

اکنون به این سؤالها پاسخ دهید:

۱٫ نام سه معلم خود را که در تربیت شما مؤثر بوده‌اند  ، بگویید.

۲٫٫ سه نفر از دوستان خود را که در مواقع نیاز به شما  کمک کردند، نام ببرید.

  ۳٫افرادی که بامهربانیهایشان احساس گرم زندگی رابهشما بخشیده‌اند، بهیادبیاورید.

۴٫ پنج نفر را که از هم صحبتی با آنها لذت میبرید، نام  ببرید. حالا ساده  تر شد، اینطورنیست؟

  افرادی که به زندگی شما معنی بخشیده‌اند،ارتباطی با  “ترین‌ها”  ندارند،ثروت بیشتری ندارند، بهترین جوایز را نبرده‌اند،  آنها کسانی هستند که به فکر شما هستند، مراقب شما  هستند، همانهایی که در  همه شرایط، کنار شما میمانند …..   کمی بیاندیشید. زندگی خیلی کوتاه است.