اگر كسي غير از خودتان را مسئول شادي در زندگي مي دانيد

اگر كسي غير از خودتان را مسئول شادي در زندگي مي دانيد