تلقين نمي تواني ، گفت و گوي دروني براي آغاز هر سفري است