نیما یوشیج در جشن یک سالگی فرزندش نوشت : فرزندم یک بهار  یک تابستان یک پاییز و یک

زمستان را دیدی !

از این پس همه چیز جهان تکراری است جز مهربانی 

پس تا می توانی مهربان باش