كاربران چه ميزان از يك متن بلند اينترنتي را مي خوانند