كاربران وب مطالب را مطالعه نمي كنند فقط نگاه مي كنند