خواندن داستان همان تاثير را بر مغز شما مي گذارد كه عمل كردن به آن