روابط ما بر اساس جهان بيني ما شكل مي گيرد


حتی اگر "من" را تنها بر اساس نقشه شخصی مان تعریف کنیم، این تعریف به هیچ وجه جنبه انزواگرایانه و خودمدارانه ندارد، ترسیم نقشه شخصی مان در جهان واقعی و در لحظه حال رخ می دهد. فرآیند دوست شدن با دیگری در واقع کشف نقاط مهم مشترکمان است.