ما محتاجيم كه دوست داشته شويم نه به خاطر داشته ها

ما محتاجيم كه دوست داشته شويم نه به خاطر داشته ها