عقل چگونه ما را در مسير عشق راهنمايي مي كند!؟

عقل چگونه ما را در مسير عشق راهنمايي مي كند!؟