تفكرات حاكم بر يك خانواده كه فرزند شش ساله خود را از دست داده بودند