نمونه اي از تاثير اتفاقات كوچك براي اعضا روي كل يك خانواده كارآمد

نمونه اي از تاثير اتفاقات كوچك براي اعضا روي كل يك خانواده كارآمد