ما در برابر زخم ها يك راه را انتخاب مي كنيم

ما در برابر زخم ها يك راه را انتخاب مي كنيم