رسم بازی دنیا کاملا مشخص است

همه ما ، همه کارهایی که میخواهیم انجام بدیم را وقتی در ذهن بهش نگاه می کنیم همه حالت ها و اتفاقاتی که برای اون عمل ممکن است رخ دهد را در سر می توانیم تجسم کنیم .، این تجسم حاصل از تجربه تاربخی ماست ، داستان ها کتاب ها صحبت با بزرگان و .... 

قانون بازی با دنیا مشخص هست ، ناله ما برای چیست ؟ دنیا با ما راه نیومد یا ما بلد نبودیم راه بریم ؟؟؟