صحبت های آقای سهیل رضایی در برنامه ایرانشهر با موضوع اصول ارائه خدمات  به نظرم برای همه کسانی که می خوان یه سرویس جدید ارائه بدهند یا کارآفرینی انجام دهند حتما نیازمند گوش بدهند به این صحبت ها و از آنها استفاده کنند یه سری تجربیات عالی ارائه می دهند.