پایان مطالعه کتاب اتوبوس شماره ۹ به مقصد بهشت

به نظرم نکات خیلی خوبی تو این کتاب وجود داشت هرچند کمی بعضی جاها زیاد موضوع را بسط داده بود و جذاب نبود

نمره من به کتاب ۷ از ۱۰