پایان مطالعه کتاب بزرگترین درس های زندگی

به عنوان یک کتاب همراه میتونه خیلی مفید باشه نمره من ۶ از ۱۰