رنج از پیش نیازهای موفقیت است مثل نظم

رنج از پیش نیازهای موفقیت است مثل نظم