این پادکست فوق العاده شنیدی از دکتر علیرضا شیری را گوش کنید ، در مورد زخم هایی که شما در دوران مختلف زندگی خود خورده اید و حالا اونا دارند تاثیر مستقیم روی عملکرد و تصمیم گیری های شما در زندگی می گذارند .