پایان مطالعه کتاب انسان در جستجوی معنی

یک کتاب عالی

واقعا عمق دردی که ویکتور فرانکل در زندان ها و اردوگاه کار نازی ها تجربه کرده را در این کتاب با جملات منتقل کرده 

اگر حس می کنید معنایی برای ادامه زندگی خود ندارید یا فرسوده شدید و رمق ادامه زندگی ندارید حتما این کتاب را بخوانید

نمره من ۹ از ۱۰