سخنان بزرگمهر بختگان ۲

آن چه دلخواه همه است جز تن درستی نیست، که اگر روزی از آن محروم شد آرزویی جز به دست آوردنش ندارد.