سخنان بزرگمهر بختگان ۱

توانگر کسی است که به آن چه خداوند توانا تصیبش کرده خرسند باشد. زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسی نیست.

به بسیار گفتن، آبروی خود مبر.

اگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش بشماری.