کسی که چرایی زندگی را بداند

کسی که چرایی زندگی را بداند