اونی که چشم داره ولی دست و پای حرکت نداره قلبه ولی اونی که پای حرکت داره ولی نمیبینه عقله ،، با قلبت ببین با عقلت حرکت کن