سخنان ارسطو ۲

تمام محبت خویش را به یک باره به دوست خویش اظهار نکن، زیرا هر وقت اندک تغییری مشاهده کرد تو را دشمن می پندارد.

مردم هر کدام آرزویی دارند؛ یکی مال می خواهد، یکی جمال و دیگری                                                       من دوست خوب از تمام این ها بهتر است.