حال خوب هم یک هنر است و هم تجربه

حال خوب هم یک هنر است و هم تجربه