سخنان ارسطو ۱

ازدواج کنید؛ به هر وسیله ای که می توانید؛اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است.


مرد عاقل کسی است که کم گوید . زیاد شنود.