توصیه های لقمان حکیم ۲

چهار چیز را نگه دار؛ گرسنگیت را سر سفره ی دیگران، زبانت را در جمع، دلت را سر نماز و چشمت را در خانه ی دوست.

سخنان سودمند را باید نشر کرد، مانند افشاندن تخم گندم،حتی اگر آب و هموا و زمین به رویاندن و بار آوردن دانه ها یاری نرساند، باز در گوشه و کنار خرمن،سنبل ها و خوشه های کمی سر دهد و بروید.

پسرم بزرگترین نفرین آن است که همه چیز را تجربه کنی.


ای پسر، مراقب باشکه به خاموشی عادت کنی، من از سکوت هیچ گونه شرمسار نشدم، لیکن بسیار وقت سخن گفتن پشیمانی بردم.