اتفاقات بیرونی بازتابی از درون ما هستند

اتفاقات بیرونی بازتابی از درون ما هستند