توصیه های لقمان حکیم ۱

فرزندم! از مردم توقع کاری را که برایشان دشوار است نداشته باش. که در اسن صورت آن همنشین ار تو متنفر میشود و آن دیگری از تو کناره می گیرد و در نتیجه تنها و بی مونس می مانی و چون تنها مانده ای سرافکنده و خوار و بی مقدار می شوی.

در انجام کارهای خود از کسی کمک بگیر که در ازای انجام دادن آن از تو مزد می گیرد زیرا در این صورت شخص همانگونه که کار خود را انجام دهد، کار تو را انجام می دهد.

به آن چه از مال و روزی دنیا خداوند به تو عنایت فرموده؛ راضی و قانع باش تا همیشه با دل خوش زندگی کنی؛ اگر می خواهی به همهی عزت عای دنیا دست یابی پس دست طمع خود را از آن چه در دست مردم است قطع کن.