مقدمه کتاب از زبان بزرگان

از طرفی نیز همیشه از ما خواسته اند که از تجربیات دیگران استفاده کنیم. انصافاً اگر بر این معنی تأمل کنیم، خیلی هم بیراهه نیست. چرا که هم در مصرف وقت صرفه جویی نموده، هم از سر و پا و دل شکستگی در امانیم. زیرا زندگی آدمی آن قدر ها نیز طولانی نیست. که تمامی راه های آن را یک بار تا انتها رفته و دست خالی باز گردیم.

بر اساس عقیده ی بزرگان، آدمی برای کسب معرفت سه راه در پیش رو دارد: اولی تقلید است که آسان ترین راه ، دومی عقل است که سخت ترین راه و سومی تجربه است که تلخ ترین راه است. ازین رو در صدد بر آمدم تا مجموعه ای حاوی گزینه سخنان بزرگان را، به عنوان سخنان کوتاه از مردان بزرگ گردآوری نمایم. تا شما را با زندگی از دریچه ی چشم بزرگان و مشاهیر آشنا سازم. هر چند افرادی از آن ها زندگی سخت، تلخ و بیهوده توصیف می کنند. اما جمیعاً بر این نکته متفق القول هستند که زندگی نعمتی است و باید از آن نهایت استفاده را برد.