مردان باید آنیما و زنان آنیموس را خودشان حمل کنند

مردان باید آنیما و زنان آنیموس را خودشان حمل کنند