پادزهری برای ذهن پریشان

بهترین داروی پادزهری که من برای یک ذهن آشفته یا اخساسات و هیجان های درهم می شناسم، انجام کارهای جسمانی و قدرتی است. نظافت زمین، در بسیاری موارد، موجب تسلی قلب شکسته افراد گردیده، یا شست وشوی پوشاک و جامه