رابطه بین رضایت از زندگی مردان و زنانی که در ذهن پرورش داده اند