کتاب دوست داشتنی و مفیدی برای برای دیدی بهتر به سایه شخصیتی هرچند قسمت اولش که دبی فورد نوشته بود خیلی جذاب تر بود از دو بخش دیگرپایان مطالعه کتاب تاثیر سایه