ظهور نیروهای بد در شرایط بد ممکن است

ظهور نیروهای بد در شرایط بد ممکن است