بدینسان رشد میکنی

بدین سان رشد می کنی. شجاعت دانستن تازه ها رو داشته باش.شجاعت کشف اقلیم های تازه را داشته باش. همیشه تازه باش. مبادا نگاه و عمل تو بوی کهنگی به خود بگیرد. به ژرفای دریاها برو و با ماهی ها شنا کن. به آسمان پرواز کن و دقایقی همسفر عقاب ها  باش. از کوه ها بالا برو و چشم انداز زندگی خویش را از قله ها تماشا کن. غارنوردی کن و ببین در دل زمین چه می گذرد.من غارنوردی را دوست دارم. بارها از معابر تنگ  و تاریک گذر کرده ام تا خود را به غاری در دل رمین برسانم.صعود به قله ی اورست، در فهرست برنامه هایی ست که به زودی عملی خواهم کرد. ژان پل سارتر می گوید:«اگر یک افلیج نتواند دوی سرعت جهان شود، مقصر خود اوست.» اجاره نده نداشتن امکانات، تو را زمین گیر کند.