یک روز …

یک روز آن قدر پولدار خواهم شد که از زندگیم لذت ببرم.

یک روز آن قدر وقت خواهم داشت که بیشتر در کنار خانواده ام باشم.

یک روز آن قدر وقت خواهم داشت که به کار مورد علاقه ام بپردازم.

این یک روز آینده، هرگز نمی آید.