مانعی برای تجربه زندگی

تا زمانی که آن چه هستیم را نپذیریم، اثر سایه این قدرت را دارد که مانع شادمانی مان شود. اگر سایه نادیده گرفته شود، ما را از یکپارچگی باز می دارد، مانع رسیدن ما به برترین اهدافمان می شود و باعث می شود که نتوانیم زندگی را به طور کامل تجربه کنیم.